Szanowni Państwo, informujemy, że firma IMPET STUDIO Paulina Juszczyk z siedzibą w Zabłociu 125, przetwarza informacje pozyskane bezpośrednio od podmiotu danych lub pracowników podmiotu danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: IMPET STUDIO Paulina Juszczyk NIP: 6831932005 REGON 122581809, wpisana do rejestru ewidencji działalności gospodarczej. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zabłocie 125 32-020 Wieliczka lub email:  biuro@impetstudio.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zabłocie 125, 32-020 Wieliczka lub email: biuro@impetstudio.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych w celu realizacji umów sprzedaży, współpracy handlowej i transakcji gospodarczych.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy lub współpracownicy administratora danych, którzy powinni mieć dostęp do danych w związku z realizacją umów sprzedaży i transakcji handlowych.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, kancelarii doradztwa podatkowego, z którą współpracuje Administrator danych oraz firmom współpracującym w celu realizacji umów sprzedaży, współpracy handlowej i transakcji gospodarczych, z którymi Administrator danych ma podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych jak również firmom kurierskim i świadczącym usługi transportowe w celu dostarczenia przesyłki pod wskazany przez Państwo adres.
 6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne dla wykonania zlecenia otrzymanego od podmiotu danych lub od pracowników podmiotu danych.
 7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Administrator zapewnia pełne bezpieczeństwo ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. W tym celu gromadzi tylko niezbędne minimum informacji potrzebnych do realizacji umów sprzedaży, współpracy handlowej i transakcji gospodarczych, otrzymanych od podmiotów danych czyli: imię, nazwisko, adres wysyłkowy, numer telefonu, adres e-mail, dane do faktury. Zapewniamy, że do zabezpieczenia powyższych danych stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

 • kontakt e-mailowy pod adresem:  biuro@impetstudio.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zabłocie 125 , 32-020 Wieliczka